W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie w materiały biurowe zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów biurowych.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda w terminie do 25.08.2023r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2023r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy, tj. 01.09.2023r. do 31.12.2023 r. 01.09.2023r. do 31.12.2023 r.

Treść zapytania.

Protokół - materiały biurowe