olimpiada

 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V)

 

 


Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 0-V) wykonują pracę plastyczną na temat: Setna rocznica wydania pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej” 1922-2022.
1. Pracę plastyczną uczniowie wykonują na podstawie zamieszczonego tekstu:
Wielkim marzeniem o. Maksymiliana, było wydanie czasopisma, którego celem było rozpowszechnianie Rycerstwa Niepokalanej, w styczniu będziemy obchodzić setną rocznicę wydania pierwszego numeru. W powojennej Polsce, sytuacja finansowa była bardzo niepewna. Sam o. Maksymilian wspominał ten czas następująco: „Dnia 25 listopada 1921 było w kasie Rycerstwa minus 46 marek polskich, bo kupiłem medalików. Tym brakiem środków miało się zacząć wydawanie „Rycerza Niepokalanej”. Należący do Rycerstwa, dowiedziawszy się o projekcie czasopisma, chętnie składali ofiary pieniężne, ale było to niewystarczające. Sam wątpiłem czasami. Ponieważ jednak o. Wenanty Katarzyniec (franciszkanin) miał za życia powiedzieć o pracy prasowej, że «po śmierci zrobi dużo dla Zakonu», jemu więc, a właściwie Niepokalanej przez jego ręce, polecaliśmy tę sprawę. Klerykom zaś powiedziałem: - Jeżeli miesięcznik będzie na styczeń, to będzie sprawa o. Wenantego, módlcie się o to do Matki Bożej za jego pośrednictwem”. Mimo tak słabego stanu finansowego z pomocą Niepokalanej, o. Wenantego i z pozwoleniem przełożonych, o. Kolbe postanowił wydać „Rycerza Niepokalanej”. Nakład pierwszego numeru z datą: styczeń 1922 r. wynosił 5000 egzemplarzy. Wielu ludzi przyjęło pismo z entuzjazmem, niektórzy z ciekawością lub rezerwą, a inni go w ogóle nie chcieli przyjąć nawet za darmo. O. Kolbe nie zniechęca się. Chodził z pismem po ulicach Krakowa i rozdawał je za darmo przechodniom. Na czarno-białej okładce tego numeru znalazł się oczywiście wizerunek Niepokalanej w postaci bardzo prostego rysunku, z uwagi na oszczędność (…) I zgodnie z umową zawartą ze zmarłym świątobliwym o. Wenantym, już w tym numerze redaktor zamieścił krótką biografię kandydata na ołtarze z informacją, że tenże obiecał współpracować z pisemkiem. (Tekst zredagowany na podstawie „Opowieść o św. Maksymilianie”, o. Paulin Sotowski; „47 lat życia”, o. Władysław Kluz.)
2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
– etap szkolny – we własnym zakresie przeprowadza komisja szkolna, w skład której dyrektor szkoły powołuje członków spośród katechetów i innych nauczycieli pracujących w szkole. Komisja ta, ocenia i kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego, maksymalnie po 3 prace z każdej z wymienionych w Regulaminie kategorii wiekowych.
– etap ogólnopolski – nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. W razie nadesłania większej liczby prac niż przewiduje to Regulamin, pozostałe prace nie będą oceniane.
3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy 0-III szkoły podstawowej;
– klasy IV-V szkoły podstawowej.
4. Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:
– klasy 0-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;
– klasy IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.
5. Praca powinna być wykonana:
– samodzielnie – na temat
– w formacie A3 (prace w innym formacie zostaną odrzucone);
– w jednej z wyżej określonych technik
Termin nadsyłania prac przez organizatorów etapu szkolnego upływa 31 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone do 16 listopada 2021 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.

Koordynatorem etapu szkolnego jest katechetka Barbara Górska.