logo szkoly

 

DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDTAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), i Ustawy Karta Nauczyciela w roku szkolnym 2019/2020:

-14 października 2019r., tj. poniedziałek-Dzień Edukacji Narodowej,
(ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela /Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287/, „Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”).

-31 października 2019r., tj. czwartek;

-02 i 03 stycznia 2020r., tj. czwartek i piątek;

-21 kwietnia 2020r., tj. wtorek-egzamin ósmoklasisty -język polski;

-22 kwietnia 2020r., tj. środa-egzamin ósmoklasisty -matematyka;

-23 kwietnia 2020r., tj. czwartek-egzamin ósmoklasisty-język obcy nowożytny;

-12 czerwca 2020r., tj. piątek.

W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.