logo szkoly

KALENDARZ AKCJI/UROCZYSTOŚCI


W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

W DĘBOWEJ KŁODZIE


W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

L.p.

Wydarzenie z życia szkoły

Data

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02.IX.2019

 

I zebranie z rodzicami

5.IX.2019

 

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

XI.2019

 

II zebranie rodziców – KONSULTACJE

5.XI.2019

 

III zebranie rodziców-KONSULTACJE

3.XII.2019

 

Zimowa przerwa świąteczna

21 – 31.XII. 2019

 

Termin wystawiania ocen śródrocznych

10.01.2020

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna

10.01.2020

 

V zebranie rodziców – informacja o ocenach śródrocznych

04.II.2020

 

Ferie zimowe-woj. lubelskie

13 – 26.I. 2020

 

VI zebranie z rodzicami-konsultacje

03.03.2020

 

VII zebranie z rodzicami-konsultacje

07.04.2020

 

Egzamin ósmoklasisty -język polski

21 kwietnia 2020 (wtorek)godz. 9:00

 

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

22 kwietnia 2020 (środa)godz. 9:00

 

Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny

23 kwietnia 2020 (czwartek)-godz. 9.00

 

Wiosenna przerwa świąteczna

09- 14.IV.2020

 

Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów

Termin zostanie podany

 

VII zebranie z rodzicami

05.V.2020

 

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych

10.VI.2020

 

Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych

do 16.VI.2020

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania szkołom zaświadczeń.

19.VI.2020

 

Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

19.VI.2020

 

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

26.VI.2020

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.VI.2020 (piątek)

 

Ferie letnie

27.VI.-31.VIII. 2020